شب
روز

دولاه فارسی فیلم نابودگر

The Terminator

8.0/10
UK - 1984
یوسیما
شب
روز