شب
روز

دریافت فیلم نابودگر

The Terminator

8.0/10
UK - 1984
یوسیما
شب
روز