شب
روز

جستجو برای یادم تو را فراموش

یوسیما
شب
روز